Vybavení

Automatický analyzátor CHN PE 2400 Series II

Model PE 2400 Series II CHNS/O (Perkin Elmer, USA, 1999) umožňuje současné stanovení uhlíku, vodídu a dusíku v organických látkách. V používaném CHN modu přístroj pracuje na klasickém spalovacím principu a převádí stanovované prvky na plyny (CO2, H2O a N2). Přístroj automaticky provádí spálení, čištění, redukci a homogenizaci spalných plynů a následně jejich separaci a detekci. K přesnému navažování vzorků jsou používány šestimístné mikrováhy MX (Mettler Toledo). Přesnost stanovení CHN je 0.30% absolutní hodnoty. Analyzátor je v provozu od roku 1999.

PE 2400 Series II CHN Analyzer


Polarimetr Autopol IV

Autopol IV (Rudolph Research Analytical, USA, 2001) je mikroprocesorem řízený automatický polarimetr pro měření optické rotace, specifické rotace a koncentrace. Je vybaven Glan-Thomsonovým kalcito-silikátovým prismovým polarizátorem. Nejvyšší rozlišení je 0.001° pro optickou rotaci, a 0.001% pro koncentraci. Běžně jsou uváděny výsledky specifické rotace na jedno desetinné místo. V přístroji je možno používat kyvety v délce až 200 mm. Přístroj byl instalován roku 2001.

AUTOPOL IV


Rentgenový fluorescenční analyzátor SPECTRO iQ II

Simultánní energiově-disperzní rentgenový fluorescenční analyzátor SPECTRO iQ II (SPECTRO Analytical Instruments, Kleve, SRN, 2008) umožňuje multiprvkovou nedestruktivní kvalitativní a po kalibraci na konkrétní prvek a matrici i kvantitativní analýzu látek s prvkovým složením od Na po U v různých typech vzorků (kromě plynných). Budicí záření je generováno nízkovýkonovou rentgenkou s Pd-anodou chlazenou vzduchem, charakteristické fluorescenční záření je zpracováváno termoelektricky chlazeným Si-drift detektorem s Ta-kolimátorem. Pro lepší citlivost a potlačení šumu (zejména při stanovení lehčích prvků) je využívána polarizace primárního záření a měřicí prostor je proplachován heliem.

SPECTRO iQII


SPECTRO Arcos

Spectro ARCOS (SPECTRO Analytical Instruments, Kleve, SRN, 2011) je optický emisní spektrometr (OES) s radiálním pozorováním indukčně vázaného plazmatu (inductively coupled plasma, ICP). SPECTRO ARCOS je vybaven optikou v Paschenově-Rungeho montáži s využitím optimalizované Rowlandovy kružnice (ORCA) osazené 32 lineárními CCD detektory. Optika přístroje je hermeticky uzavřená a naplněná argonem. To umožňuje dosažení vysoké optické propustnosti ve vakuové UV oblasti umožňující stanovení nekovů a využití prominentních čar prvků v této oblasti bez zjevných interferencí. Přístroj umožňuje simultánně snímat spektrum v oblasti vlnových délek 130 až 770 nm, takže celý záznam je získán během 2s. V případě přítomnosti dalšího prvku kromě očekávaných je možné jej dodatečně identifikovat a stanovit bez nutnosti provádět nové měření. Všechny důležité parametry nastavení přístroje jsou kontrolovány pomocí softwaru, takže je možné snadno nastavit optimální podmínky.

SPECTRO Arcos