Služby

Elementární analýza & Optická rotace (otáčivost)

V Analytické laboratoři jsou standardně prováděna stanovení elementárního složení látek, měření optické rotace a stanovení některých funkčních skupin metodami odměrné analýzy popř. pomocí iontově selektivních elektrod. Pokud máte nějaký analytický problém, prosím kontaktujte nás, pokusíme se jej vyřešit.


Elementární analýza organických látek (EA)

Prvky nejčastěji stanovované v analytické laboratoři jsou C, H, N, stanovení se provádí na automatickém analyzátoru PERKIN ELMER 2400 II. K simultánní identifikaci a stanovení obsahu dalších prvkù v rozsahu Na (Al) - U (s výjimkou radioaktivních prvkù) využíváme metodu rentgenfluorescenční analýzy s použitím přístroje SPECTRO iQII. V případě, že tuto metodu nelze použít, je možné stanovit S, P, Cl, F, Br a I pomocí klasických metod založených na principu odměrné analýzy. Fluor je stanovován potenciometricky pomocí iontově-selektivní elektrody.

 

PrvkyMěření optické / specifické rotace (OR)

Optická rotace rovinně polarizovaného světla je měřena v UV/VIS oblasti při šesti hodnotách vlnové délky (365 nm, 405 nm, 436 nm, 546 nm, 589 nm a 633 nm) na polarimetru Autopol IV firmy Rudolph Research Analytical (USA). Je možné použít kyvety s objemem 0.5 mL (B), 1.5 mL (A) a 2.8 mL (C).