Vybavení

3H NMR BRUKER Avance II 300 MHz

Kromě tritiové sondy je spektrometr vybaven širokopásmovou sondou pro měření 1H, 13C, 19F a 31P.


3H NMR Bruker
Radio-HPLC WATERS

Systém je složen z HPLC čerpadla WATERS Delta 600, UV detektoru (pro dvě vlnové délky) WATERS 2470, radioaktivitního detektoru RAMONA (Raytest, Německo) a ze sběrače frakcí WATERS. Počítačový sběr dat a ovládání přístroje zajišťuje software EMPOWER 2.0 společnosti WATERS.


radio-HPLC
Spektrometr pro kapalné scintilátory Tri-Carb 2900TR
Gama spektrometr Wizard 1470

Spektrometr pro kapalné scintilátory Tri-Carb 2900TR (Perkin-Elmer) je automatický přístroj pro měření malých aktivit α, β a γ. Zásobník je schopen pojmout až 408 standartních 20 mL scintilačních lahviček anebo 720 malých 4 mL lahviček.

Gama spektrometr Wizard 1470 (Perkin-Elmer) je určen pro špičkové měření všech typů gama záření. Má jedinečný detektor na bázi studnového krystalu, zásobník až na 550 vzorků a velmi účinné olověné stínění, které zajišťuje konstantní nízké pozadí.


LSC Tri-Carb
Tritiační linka RC Tritec

Tritiační linka od fy RC Tritec (Švýcarsko) používá technologii skladování tritia ve formě tritidu uranu (UT3) která umožňuje práci s beznosičovým plynným tritiem nekontaminovaným 3He. Čerstvé beznosičové tritium se z uranového zásobníku uvolní jeho zahřátím. Přebytečné tritium z reakce (naředěné vodíkem) se rovněž převede na tritid uranu (resp. hydrid uranu) v dalším uranovém zásobníku a je ho možné použít při stopovacích experimentech či pro značení molekul kdy není na závadu nižší specifická aktivita.


tritiation

tritiation
Radio-TLC scanner

Radio-TLC scanner RITA od fy RAYTEST (Germany) s vyhodnocovacím softwarem GINA STAR TLC umožňuje automatické měření rozložení radioaktivity až na dvou 20×20 cm TLC deskách. Při použití 20 mm vstupní clony detektoru je možno měřit 9 stop na jedné 20×20 cm desce. Vstupní clona o šířce 3 mm umožňuje měření a vyhodnocení 2D rozložení radioaktivity např. na TLC deskách vyvinutých ve dvou na sobě kolmých směrech. Pozičně citlivý proporcionální detektor promývaný směsí 90% argonu a 10% methanu měří celou stopu najednou. To umožňuje dosáhnout velmi vysoké citlivosti měření v přiměřeně krátkém časovém intervalu.


LRadio-TLC scanner