Lidé

Jméno Majerová Taťána
Pozice Vědecký pracovník
Taána Majerová

RNDr. et PharmDr. Taťána Majerová, Ph.D.

Vìdecký pracovník


Proteasy lidských patogenù
Ústav organické chemie a biochemie AV ÈR, v.v.i.
Flemingovo nam. 2, 166 10 Praha 6

Telefon: (+420) 220 183 218
Fax: (+420) 220 183 578

 

 
Vzdìlání
1995-2003 Ph.D. - biochemie, Karlova universita, Pøírodovìdecká fakulta, Praha.
2003 RNDr. - biochemie, Karlova universita, Pøírodovìdecká fakulta, Praha.
2003 PharmDr. - farmacie, Karlova universita, Farmaceutická fakulta, Hradec Králové.
1998-2001 Mgr. - farmacie, Karlova universita, Farmaceutická fakulta, Hradec Králové.
1990-1995 Mgr. - biochemie, Karlova universita, Pøírodovìdecká fakulta, Praha.
 
Zahranièní stáže
1999-2002 Tøi krátkodobé pobyty ve skupinì Prof. M.Masucci, Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko.
1997 Krátkodobé FEBS stipendium ve skupinì Prof. H.-G.Krausslicha, Heinrich-Pette-Institut, University of Hamburg, Hamburg, Nìmecko.
 
Zamìstnání
od r. 2012 Vìdecká asistentka, Skupina proteas lidských patogenù, Ústav organické chemie a biochemie AV ÈR, v.v.i., Praha.
2003-2012 Postdoktorandka, Skupina proteas lidských patogenù, Ústav organické chemie a biochemie AV ÈR, v.v.i., Praha.
1995-2003 Ph.D. studentka, Skupina proteas lidských patogenù, Ústav organické chemie a biochemie AV ÈR, Praha.
1993-1995 Studentská vìdecká síla, Skupina retrovirových proteas, Ústav organické chemie a biochemie AV ÈR, Praha.
1992-1993 Studentská vìdecká síla - teoretické studie struktury DNA, Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ÈR, Praha.
 
Kurzy
2007 Bioinformatika, the EMBL-European Bioinformatics Institute, Praha.
2007 Biostatististika, TATAA Biocenter, Praha.
2007 Kvantitativní RT-PCR, TATAA Biocenter, Praha.
 
Odborné zájmy
  • Fyzikálnìchemické a biologické vlastnosti proteinù
  • Vývoj biochemických testovacích systémù s použitím nástrojù molekulární a bunìèné biologie
  • Racionální návrh lékù