Lidé

Jméno Konvalinka Jan
Pozice Vedoucí výzkumné skupiny
Jan Konvalinka

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

Vedoucí týmu


Proteasy lidských patogenů
Ústav organické chemie a biochemie, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6

Telefon: (+420) 220 183 218
Fax: (+420) 220 183 578

 

 
Vzdělání
1987-1991 Postgraduální studium na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v Praze, ukončeno úspěšnou obhajobou disertace na téma "Substrátová specifita retrovirálních proteas" (školitel Ing. Petr Štrop, CSc.).
1981-1986 Studium biochemie na Přírodovědecké fakultě Karlovy university v Praze. Diplomová práce: Synthesa a biologická aktivita analogů neurohypofysárních hormonů (vypracována na Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV pod vedením Dr. Jana Hlaváčka).
 
Zaměstnání
2003 Habilitace v oboru biochemie na PřF UK Praha (docent).
1999-2003 Odborný asistent na katedře biochemie PřF UK Praha (50% úvazek).
od r. 1999 Vedoucí skupiny Proteasy lidských pathogenů na oddělení Biochemie proteinů UOCHB AV ČR.
1996-1999 Asistent na katedře biochemie PřF UK Praha (50% úvazek).
od r. 1997 Vedoucí vědecký pracovník na UOCHB AV ČR.
1991-1997 Vědecký pracovník na ÚOCHB ČSAV.
1987-1991 Interní aspirant na ÚOCHB ČSAV.
 
Zahraniční stáže
1997 (5 měsíců) Stáž na stipendiu Humboldtovy nadace v laboratoři Dr. Hans-Georg Kraeusslicha v Heinrich-Pette Institut fuer Virologie v Hamburku.
1991, 1993-1994 Stipendium FEBS (5 měsíců) a Humboldtovy nadace (18 měsíců) v laboratoři Dr. Hans-Georg Kraeusslicha v Německém centru pro výzkum rakoviny, Heidelberg: biochemie retrovirů.
1990, 1991 Prof. John Kay, Dep. Biochemistry, University of Wales, Cardiff: substrátová specificita retrovirálních proteas.
1989 Prof. Tom Blundell, Birkbeck College, London: rentgenostrukturní analysa a počítačové modelování.
 
Členství ve vědeckých společnostech a radách
od r. 1998 Externí člen vědecké rady ÚMG AV ČR.
2002-2006 Předseda VR UOCHB AV ČR.
1990-1992, 1996-2000 Člen vědecké rady UOCHB AV ČR.
1996-1998 Předseda oborové rady pro molekulární biologii a biochemii GA AV ČR.
od r. 1996 Člen České společnosti pro biochemii a molekulární biologii.
od r. 1996 Tajemník Českého národního komitétu pro biochemii a molekulární biologii.
 
Ceny a stipendia
1991 Pobytové stipendium od Deutsches Forschungsgemeinschaft (DFG).
1992 Pobytové stipendium od Federation of European Biochemical Societies (FEBS).
1992 Cestovní stipendium FEBS.
1993-1994, 1997 Stipendium Humboldtovy nadace (Alexander von Humboldt Stiftung).
1995-2000 Grant Howard Hughes Medical Institutes (HHMI International Research Program Scholar).
1997 Cena Učené společnosti ČR za biochemii.
2002 Akademickou radou AV ČR udělena Prémie Otty Wichterleho.
2003 Zvolen řádným členem Učené společnosti ČR.
2003 Cena ministryně zdravotnictví ČR.
 
Pedagogická činnost
Až dosud 12 diplomantů, 7 postgraduálních studentů. Od roku 1996-97 přednášky na katedře biochemie PřF UK ( část přednášky Moderní methody výzkumu proteinů v letech 1996-2001; volitelná přednáška Regulace biologických dějů proteolysou od roku 1996-dosud; přednáška Molekulární biologie II od r. 2000 dosud), třetinový podíl na praktiku Pokročilá cvičení z biochemie I (od r. 1996 dosud).
 
Publikace
Autor nebo spoluautor 53 publikací v recensovaných mezinárodních časopisech s impakt faktorem, 2 patenty.
 
Citace
1031 doložených ohlasů (k 15.3.2007 podle Science Citation Indexu)
 
Odborné zájmy
Synthesa peptidů, proteolysa, proteinové inženýrství, biochemie retrovirů, proteolysa a regulace, neuropeptidasy a metabolismus neurotransmiterů, medicinální chemie.