ÚvodOP VVV projekty

OP VVV projekty

OP VVV projektyNázev projektu: Chemická biologie pro vývoj nových terapií

 • Akronym projektu: ChemBioDrug

 • Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000729

 • Anotace: Předmětem výzkumné agendy projektu ChemBioDrug je špičkový problémově orientovaný výzkum, jehož účelem je vývoj nových potenciálních terapeutik rakoviny, virových onemocnění a metabolických poruch na principu specifické inhibice tzv. undruggable interakcí biomakromolekul, na které klasická medicinální chemie nedosáhne. Výzkum bude zaměřen ve třech programech na tři klíčové typy biomolekulárních interakcí: protein-protein, protein-membrána a protein-DNA, resp. protein-RNA. S využitím multidisciplinárního přístupu kombinujícího strukturně a molekulárně biologickou charakterizaci cílových biomakromolekul a jejich interakcí, bioinformatiku a molekulové modelování, design a chemickou syntézu sérií potenciálních inhibitorů (včetně knihoven sekvencí modifikovaných peptidů a oligonukleotidů), podrobné testování inhibice cílových biomolekulárních interakcí, popř. in vitro selekční metody jejich identifikace z knihoven sekvencí, a studium cytostatické a protivirové aktivity, popř. fyziologický efekt testovaných látek, budou selektovány látky s nejvyšší aktivitou a nejnižší toxicitou pro další preklinické studie.


  V rámci projektu dojde k rozvoji a rozšíření týmů o zahraniční i domácí nové pracovníky, zejména o talentované doktorandy, postdoky a juniory. Také bude dovybavena infrastruktura v oblasti teoretických výpočtů a modelování, experimentálního studia proteinových interakcí, automatického testování látek, mikroskopie, sekvenování RNA, DNA a v oblasti chromatografické separace. Díky projektovým aktivitám bude posílena strategická výzkumná spolupráce se světově uznávanými pracovišti: Katolickou univerzitou v Lovani, Johns Hopkins University a farmaceutickou firmou Gilead Sciences, Inc.


 • Termín realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2022

 • Odborný garant projektu: Prof. Ing. Michal Hocek, CSc. DSc.

 • Příjemce dotace: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

 • Výsledky projektu

Tento projektu je spolufinancován EU.
Název projektu: UOCHB Mobility

 • Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008477

 • Anotace: Cílem projektu je navázání a realizace mezinárodní vědecké spolupráce prostřednictvím vytvoření atraktivních pracovních pozic pro perspektivní kandidáty ze zahraničí a dále podpory účasti vědeckých pracovníků ústavu u zahraničních renomovaných institucí. Výměna zkušeností a dobré praxe, rozšíření a udržení škály znalostí, schopností a dovedností zaměstnanců a síťování s odbornými organizacemi v mezinárodním měřítku tak zajistí kvalitní podmínky pro další rozvoj excelentního výzkumu na ÚOCHB.

 • Termín realizace: 22. 1. 2018 - 31. 3. 2021

 • Odborný garant projektu: Ing. Iva Pichová, CSc.

 • Příjemce dotace: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

 • Výsledky projektu

Tento projektu je spolufinancován EU.
Název projektu: UOCHB MSCA Mobility

 • Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/17_050/0008490

 • Anotace: Cílem projektu je navázání a realizace mezinárodní vědecké spolupráce prostřednictvím podpory účasti vědeckých pracovníků ústavu u zahraničních renomovaných institucí. Projekt je cílen na zaměstnance, jejichž návrh nebyl podpořen v rámci H2020 MSCA IF 2016. Výměna zkušeností a dobré praxe, rozšíření a udržení škály znalostí, schopností a dovedností zaměstnanců a síťování s odbornými organizacemi v mezinárodním měřítku pak zajistí kvalitní podmínky pro další rozvoj excelentního výzkumu na ÚOCHB.

 • Termín realizace: 1. 3. 2018 - 31. 12. 2020

 • Odborný garant projektu: Ing. Iva Pichová, CSc.

 • Příjemce dotace: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

 • Výsledky projektu

Tento projektu je spolufinancován EU.
Název projektu: UOCHB MSCA Mobility II

 • Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010562

 • Anotace: Cílem projektu je navázání a realizace mezinárodní vědecké spolupráce prostřednictvím podpory účasti vědeckých pracovníků ústavu u zahraničních renomovaných institucí. Projekt je cílen na zaměstnance, jejichž návrh nebyl podpořen v rámci H2020 MSCA IF 2017. Výměna zkušeností a dobré praxe, rozšíření a udržení škály znalostí, schopností a dovedností zaměstnanců a síťování s odbornými organizacemi v mezinárodním měřítku pak zajistí kvalitní podmínky pro další rozvoj excelentního výzkumu na ÚOCHB.

 • Termín realizace: 1. 12. 2018 - 31. 7. 2021

 • Odborný garant projektu: Ing. Iva Pichová, CSc.

 • Příjemce dotace: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

 • Výsledky projektu

Tento projektu je spolufinancován EU.
Název projektu: PharmaBrain

 • Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007444

 • Anotace: Projekt je zaměřen na výzkum glutamatergního neuropřenašečového systému, který za fyziologických podmínek kontroluje celou řadu procesů v mozku a podílí se na řízení normálního vývoje mozku. Zároveň však jeho dysfunkce hraje významnou roli v řadě neuropsychiatrických chorob. Projekt se soustředí na jeho roli v klinické praxi i experimentálních modelech. Tento směr výzkumu má na zúčastněných pracovištích dlouholetou tradici a vysokou reputaci na mezinárodní úrovni.

 • Termín realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2022

 • Odborný garant projektu: RNDr. Eva Kudová, Ph.D.

 • Příjemce dotace: Národní ústav duševního zdraví

 • Partneři projektu s finančním příspěvkem:
  - Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  - Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  - Univerzita Hradec Králové
  - 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • Výsledky projektu

Tento projektu je spolufinancován EU.
Název projektu: Uhlíkové alotropy s racionalizovanými nanorozhraními a nanospoji pro environmentální a biomedicínské aplikace

 • Akronym projektu: CARAT

 • Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008382

 • Anotace: Hlavním cílem projektu je navázání a realizace intenzivní dlouhodobé spolupráce mezi partnery z akademické a komerční sféry za účelem špičkového výzkumu s významným dopadem na oblasti determinujících kvalitu lidského života: ukládání energie, životní prostředí a lidské zdraví. Navržená výzkumná strategie cílí na racionalizaci komunikačních kanálů (rozhraní a nanospojů) v hybridních a senzorických strukturách na bázi optimalizovaných uhlíkových alotropů pro enviro a bio aplikace.

 • Termín realizace: 1. 10. 2018 - 31. 12. 2022

 • Odborný garant projektu: Mgr. Petr Cígler, Ph.D.

 • Příjemce dotace: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

 • Partneři projektu s finančním příspěvkem:
  - TESLA BLATNÁ, a.s.
  - OZM Research s.r.o.
  - Západočeská univerzita v Plzni
  - Univerzita Karlova
  - Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  - Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

 • Výsledky projektu

Tento projektu je spolufinancován EU.OP VVV projekty