Biochemie

Školitel RNDr. Jiří Vondrášek, CSc.
Skupina Jiří Vondrášek
Téma Alosterická komunikace v rámci chimerních dvoudoménových proteinů obsahujících PDZ3 doménu a jejich interakce.
Fakulta FPBT VŠCHT
Anotace

Práce bude vypracována na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a ve spolupráci s Fyziologickým ústavem AV ČR. Projekt je zaměřen na studium vlastností nově navržených syntetických proteinů tvořených dvěma funkčně odlišnými doménami. Studovaný systém je tvořen vždy jednou arteficiální doménou a jednou PDZ doménou (pocházející ze ZO-1 či INAD proteinů), která slouží především k ukotvení cytoskeletárních a membránových proteinů. Tyto fůzní syntetické chiméry budou studovány na základě jejich vazby k TRP kanálům, jakožto jejich přirozeným vazebným partnerům.

Téma na rozhraní biochemie, biofyziky a strukturní biologie využívá především následující metodické přístupy: bioinformatiku, funkční proteomiku, rekombinantní expresi proteinů, biofyziku, NMR metody a molekulární modelování a výpočty.