Biochemie

Školitel RNDr. Václav Kašička, CSc.
Skupina Václav Kašička
Téma Studium interakcí biomolekul kapilárními elektromigračními metodami
Fakulta FPBT VŠCHT
Anotace

Dizertační práce bude zaměřena na vývoj nových vysokoúčinných elektromigračních metod, afinitní kapilární elektroforézy a afinitní elektrochromatografie v otevřených kapilárách, a na jejich využití ke studiu nekovalentních interakcí biologicky aktivních peptidů, bílkovin, nukleosidů, nukleotidů a jiných biomolekul s nízko- i vysokomolekulárními ligandy nebo receptory. Budou vyvíjeny nové postupy pro kvantitativní charakterizaci slabých i silných interakcí biomolekul ve volném roztoku a na rozhraní pevné a kapalné fáze. Interakce biomolekul, např. peptidových hormonů a léčiv s receptory, enzymů se substráty či inhibitory a ionoforů s malými ionty ve volném roztoku budou zkoumány různými módy kapilární afinitní elektroforézy. Interakce biomolekul na rozhraní pevné a kapalné fáze budou studovány afinitní elektrochromatografií v otevřených kapilárách s ligandy či receptory imobilizovanými na vnitřní stěně křemenné kapiláry. Síla interakcí biomolekul bude kvantifikována konstantami stability jejich komplexů.