ÚvodDvorana slávyLidé a události 2012

Lidé a události 2012


ŘÍJEN

Dvě ocenění prof. Pavla Hobzy

Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. obdržel stříbrnou pamětní medaili Senátu parlamentu České republiky v předvečer dne České státnosti dne 27. září 2012.

Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. byl oceněn čestnou vědeckou hodností Doctor honoris causa udílenou VŠCHT Praha u příležitosti 60. let výročí samostatné existence univerzity. Akce se konala v pondělí 1.října 2012 v Tereziánském sále Břevnovského kláštera.
SRPEN

Pražští chemici publikují prestižní VIP v Angewandte Chemie

Ergodicita je vlastnost popisující naši schopnost předpovědět chování ansámblu na základě chování jeho jednotlivých komponent. Ačkoliv jsou neergodické procesy časté v biologických a společenských systémech, nebo také v ekonomii, v chemii se většinou omezují na malé molekuly složené z pár atomů. Většina chemických procesů proto probíhá ergodicky takže výsledek transformace reaktantu A na produkt B nezávisí na způsobu jakým je tato transformace uskutečněna.

S využitím velmi silného infračerveného laseru CLIO ve Francii mezinárodní tým vědců vedený nositeli ERC grantů Janou Roithovou (Universita Karlova, Praha) a Detlefem Schröderem (Ústav organické chemie a biochemie, AVČR, v.v.i.) ukázal, že omezení na malé molekuly neplatí pro některé iontové páry obsahující dvojné vazby S=O (přímý odkaz na článek v Angew. Chem. Int. Ed. ). V některých těchto systémech se ne-ergodické chování týká časové škály dostatečně dlouhé pro tvorbu nových chemických vazeb. V krátkosti lze říci, že důvodem pro ne-ergodické efekty je bráněná komunikace v rámci iontových párů, což může vést k lokálnímu přehřátí v molekule.

Recenzenti hodnotili tento příspěvek jako "Very Important Paper" (VIP, překlad: "velmi důležitý článek") a doporučili jej k publikování v Angewandte Chemie, což je renomovaný vědecký časopis, soustřeďující se na problémy obecné chemie; pouze 2% všech příspěvků časopisu Angewandte Chemie jsou hodnoceny jako VIP. Jeden z hodnotitelů píše, že publikovaná zjištění "jdou proti hlavnímu dogmatu současné molekulární spektroskopie", jiný recenzent konstatuje, že "hypotéza o ne-ergodicitě v takto velkém systému… je fascinující". Tato práce není relevantní pouze z hlediska fundamentálních poznatků v oboru molekulárních věd a spektroskopie ale navržená hypotéza o lokálním přehřátí molekuly může mít dopad na příbuzné oblasti jako je mikrovlnné zahřívání.

Ergodicity

Ilustrace naznačující ne-ergodické efekty pozorované v nekovalentních iontových párech.


Doplňující informace (pouze v angličtině; stáhnutelný pdf soubor)
SRPEN

První laureátem Ceny Rudolfa Lukeše se stal Detlef Schröder

Letos byla poprvé vyhlášena Odbornou skupinou organické, bioorganické a farmaceutické chemie ČCHS cena Rudolfa Lukeše za excelentní výsledky vysokého mezinárodního významu v oboru organické, bioorganické a medicinální chemie. Cena, sponzorovaná firmou Lach-Ner, je určena k ocenění konkrétních významných výsledků dosažených v posledních 5 letech a publikovaných v prestižních mezinárodních časopisech, kde nominovaný je zpravidla korespondenčním autorem.

Z několika velmi kvalitních nominací letos komise vybrala jako prvního kandidáta Dr. Detlefa Schrödera z ÚOCHB AV ČR.
ČERVENEC

Článek našich vědců ve Science

Čeští a belgičtí vědci odhalují tajemství tropických pralesů

Vydání časopisu Science z 27. července 2012 přináší výsledky spolupráce českých vědců z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Karlovy Univerzity a Masarykovy univerzity s kolegy z Belgie a Japonska. Společným úsilím rozmanitého týmu biologů a chemiků se podařilo popsat unikátní mechanismus chemické obrany tropických termitů druhu Neocapritermes taracua.

Na počátku celé studie stálo pozorování kolegů J. Šobotníka a T. Bourguignona během jejich práce ve Francouzské Guyaně. U jednoho z mnoha termitích druhů tamějšího deštného lesa pozorovali oba přírodovědci zvláštní modré struktury na tělech dělníků. K jejich překvapení reagovali tito dělníci na podráždění sebevražedným výbuchem. Následující výzkum anatomie, chování a chemických aspektů tohoto jevu ukázal, že se jedná o jedinečnou obrannou strategii dělníků, kterou využívají k obraně před konkurenty z řad ostatních druhů hlínožravých termitů. Tento dosud neznámý mechanismus sestává z chemické reakce dvou složek: modrých "krystalů" bílkovinného původu, skladovaných ve zvláštních kapsách mimo tělo a sekretů slinných žláz dělníků. Tyto dvě složky reagují v kapce hemolymfy po roztržení těla dělníka a dávají vzniknout lepivé kapalině, která je rovněž toxická pro konkurenční druhy. Práce publikovaná pod názvem Explosive Backpacks in Old Termite Workers dále diskutuje adaptivní aspekty této strategie, která se u dělníků objevuje až v pozdější fázi jejich života, podobně jako byl přechod k nebezpečným a obranným činnostem až po dosažení určitého věku pozorován u jiných zástupců společenského hmyzu.

termite

Obrázek vlevo ukazuje dělníka druhu Neocapritermes taracua poté, co v obranné reakci na podráždění "vybuchl" a z jeho těla se vyloučila kapka hemolymfy, která získala toxicitu reakcí mezi proteiny modrých krystalů a sekrety slinných žláz. Obrázek vpravo ukazuje modrý krystal, skladovaný ve zvláštní kapse na tělním povrchu.


Vybrané ohlasy v médiích
ČERVEN

Čeští vědci v časopisu Nature

Další krok v boji s HIV -  Čeští vědci v časopisu Nature

Pro léčbu pacientů nakažených HIV je obvykle nutná kombinace tří různých látek (inhibitorů), tj. sloučenin blokujících klíčové kroky v životním cyklu tohoto viru. Aby však po čase nezačal být odolný k některé z těchto složek, je třeba hledat stále nové a nové inhibitory. Právě tomu může napomoci práce mezinárodního týmu vědců, kterou nyní publikoval prestižní odborný časopis Nature. Významně se na ní podíleli i badatelé ze společné laboratoře Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (Dr. Michaela Rumlová) a Vysoké školy chemicko-technologické (prof. Tomáš Ruml a Dr. Pavel Ulbrich). 

Důvodem zmíněné kombinované terapie je fakt, že HIV velmi nepřesně kopíruje svoji genetickou informaci, a v infikovaném jedinci tak denně vzniká řada mutantních virů s nepatrně odlišným složením. Některé z těchto změn mohou vést k tomu, že určitý lék přestane být účinný. Je zřejmé, že šance vytvoření současné resistence k více lékům zároveň je méně pravděpodobná. I přesto je třeba kombinace inhibitorů podávaných pacientům měnit a hledat inhibitory nové, cílené na další kroky životního cyklu HIV. 

V cytoplasmě infikované buňky dochází k nahromadění strukturních virových proteinů, které se organizují do nezralé virové částice. Tato částice po opuštění buňky prochází velkými strukturními změnami, způsobenými přeuspořádáním jednotlivých proteinů za vytvoření zralé částice. Přes intenzivní experimentální úsilí řady laboratoří není dosud k disposici účinná látka zabraňující vytvoření nezralé či zralé retrovirové částice. V české laboratoři byla však získána řada poznatků, které otevírají nové cesty možného vývoje těchto léků. 

Během téměř patnáctiletého studia byly identifikovány části retrovirových proteinů, nutné pro skládání částic. „Podařilo se nám zavést systém, který umožňuje přípravu retrovirové částice ve zkumavce pouhým smícháním virového proteinu a nukleové kyseliny za určitých podmínek. Tento systém otevírá cestu k testování nových látek, potenciálně zabraňujících skládání částic, a takto připravené částice lze též použít pro strukturní studie, které by nám odhalily přesné uspořádání proteinů, jichž je v jedné nezralé částici cca 2500,“ vysvětluje Dr. Michaela Rumlová.

Zatímco struktura zralého viru byla v posledních letech podrobně prostudována, uspořádání proteinů v nezralé retrovirové částici bylo donedávna zahaleno tajemstvím. Její první detailní strukturu se letos podařilo vyřešit pomocí kryo-elektronové mikroskopie a tomografie ve vysokém rozlišení (8 Å) ve spolupráci ÚOCHB AV ČR, VŠCHT a skupiny Dr. Johna Briggse z Evropské laboratoře molekulární biologie (EMBL) v Heidelbergu. „Tento výsledek znázorňující obrysy jednotlivých molekul ve virové částici umožnil vložení dříve vyřešených struktur proteinů do modelu částice. Z toho vyplývá vzájemná orientace jednotlivých domén proteinů a interakce, které fixují částici a jsou zodpovědné za její složení v infikované buňce. Věříme, že takto detailně popsaná struktura přispěje k racionálnímu návrhu inhibitorů skládání HIV a dalších retrovirů,“ shrnují čeští spoluautoři.

Publikovaný článek:  Tanmay A. M. Bharat, Norman E. Davey, Pavel Ulbrich, James D. Riches, Alex de Marco, Michaela Rumlova, Carsten Sachse, Tomas Ruml, John A.G. Briggs: Structure of the immature retroviral capsid at 8Å resolution by cryo-electron microscopy, DOI: 10.1038/nature11169

http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature11169.html
ČERVEN

Cena hlavního města Prahy pro Prof. Holého

V pátek 22. června 2012 předal primátor Prahy Bohuslav Svoboda Cenu hlavního města Prahy - stříbrnou medaili, která je udělována jako zvláštní projev úcty a ocenění vědeckého přínosu a zásluh o rozvoj mezinárodního věhlasu hlavního města, panu prof. Antonínu Holému. Primátor ve svém projevu vyslovil úctu k výsledkům, kterých prof. Holý dosáhl: "O profesorovi Holém vím, že si nepotrpí na hodnosti, tituly a medaile, je všeobecně znám svou skromností, ale věřím, že ocenění přijme s potěšením coby symbolické vyjádření obdivu k úspěchům, jichž dosáhl." Laudácio na pana prof. Holého pronesla paní profesorka Helena Illnerová.
ČERVEN

Detlef Schöder - vítěz Ceny hmotnostní spektrometrie 2012

V letošním roce probíhá třetí ročník Ceny Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery za práce v oblasti molekulární struktury látek, kterou vyhlásila Spektroskopická společnost Jana Marka Marci. Cena byla vyhlášena ve dvou kategoriích: hmotnostní spektrometrie (sponzorováno pro rok 2012 firmou HPST s.r.o, Praha) a nukleární magnetická rezonance (sponzorováno firmou Scientific Instruments Brno).

V kategorii hmotnostní spektrometrie bylo pro letošní rok přihlášeno 11 prací. Zvítězila práce Detlefa Schrödera (Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i.) In-Flight Epimerization of a Bis-Tröger Base (Revesz et al.: Angewandte Chemie International Edition, 50: 2401-2404, 2011).
KVĚTEN

Úspěch mladých popularizátorů vědy z ÚOCHB

V neděli 6. května 2012 proběhlo české finále soutěže Fame Lab - Bavme se vědou 2012. Eva Kudová (Šťastná) získala druhé místo a tedy cenu Akademie věd. Ondřej Nešuta z týmu V. Čeřovského místo třetí a cenu Nadace Tomáše Bati a sdružení Adeco.

Eva Kudová
ÚNOR

Petr Cígler - vítěz soutěže Česká naděje 2011 (Scopus Award)

S prací o bionanotechnologiích zvítězil v letošním ročníku soutěže Česká naděje 2011 - Scopus Awards pro mladé vědce do 35 let třiatřicetiletý absolvent VŠCHT Petr Cígler, vědecký pracovník Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.


Další informace: